Prace porządkowe wokół plebanii

Prace porządkowe wokół plebanii

W latach 2019 – 2021  wokół plebanii wykonywane były prace porządkowe polegające na usunięciu starych drzewostanów, wywóz gruzu, wyrównanie terenu oraz posianie trawy, przecinka iglaków oraz wstawienie nowych wrót
w murze ogrodzenia części gospodarczej.